Rekomendacja

REKOMENDACJA POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNEJ

 

rekomendacja wzór-01

 

1. Rekomendację PTPHE może otrzymać osoba, która:

a. jest absolwentem/absolwentką pełnego kursu psychoterapii prowadzonego przez instytucję realizującą standardy EAP;
b. posiada przynajmniej 400 godzin praktyki klinicznej w kontakcie indywidualnym;
c. poddaje swoją pracę regularnej superwizji;
d. w swojej pracy urzeczywistnia zasady Kodeksu Etycznego PTPHE.

2. Realizując procedurę przyznawania rekomendacji PTPHE należy:

a. złożyć wniosek o udzielenie rekomendacji;
b. przedstawić kserokopię dokumentu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje upoważniające do prowadzenia psychoterapii;
c. przedłożyć dokument potwierdzający ilość godzin praktyki klinicznej;
d. przedłożyć zaświadczenie o poddawaniu swojej pracy stałej superwizji.

3. Decyzję o wydaniu rekomendacji podejmuje Zarząd PTPHE, po:

a. pozytywnym zaopiniowaniu wniosku;
b. zapoznaniu się i pozytywnym zaopiniowaniu dostarczonej dokumentacji;
c. upływie nie więcej niż 21 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

4. Wniosek oraz wymagane dokumenty można składać:

a. osobiście, w siedzibie Towarzystwa;
b. pocztą, przesyłając niezbędną dokumentację na adres siedziby Towarzystwa;
c. drogą mailową, przesyłając skany odpowiednich dokumentów na adres mailowy Towarzystwa*.

*Przed wydaniem decyzji Zarząd zastrzega sobie prawo do wglądu w oryginały nadesłanych dokumentów.