Statut

STATUT POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNO-EGZYSTENCJALNEJ

Tekst jednolity z dn. 23.05.2015 roku


POSTANOWIENIA OGÓLNE


Art. 1

1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę "Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej".

2. Stowarzyszenie „Polskie Towarzystwo Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej” zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo
o Stowarzyszeniach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2001 roku Nr 79, poz. 855 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie niniejszego Statutu.

Art. 2

Nazwa i logo Towarzystwa są prawnie zastrzeżone.


Art. 3

1. Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swoich celów Towarzystwo może prowadzić działalność również poza granicami kraju.
2. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Kraków, ul. Bernardyńska 9/4, 31-069 Kraków.

Art. 4

Towarzystwo zostaje powołane na czas nieokreślony

Art. 5

Towarzystwo współpracuje z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami
i instytucjami, o tym samym lub podobnym profilu działania oraz może pozostawać członkiem tych organizacji na zasadach pełnej autonomii.

Art. 6

Towarzystwo może ustalić odznakę członkowską.

Art. 7

1. Towarzystwo opiera swoją działalność na aktywności i pracy społecznej członków.
2. Towarzystwo do realizacji założonych celów może zawierać umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne.

CELE I FORMY DZIAŁANIA


Art. 8

Celem Towarzystwa jest:

1. promowanie wartości humanistyczno-egzystencjalnych w szczególności w psychoterapii;

2. rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających uznaniu i utrwaleniu teorii
i praktyki humanistyczno-egzystencjalnej;

3. dbałość o zachowanie i rozbudowywanie podstaw filozoficznych, społecznych, etycznych, teoretycznych terapii humanistyczno-egzystencjalnej;

4. określanie standardów zawodowych i etycznych w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej oraz dbałość o ich przestrzeganie i ciągły rozwój;

5. podnoszenie wiedzy i umiejętności klinicznych psychoterapeutów humanistyczno-egzystencjalnych;

6. dbałość o jakość poziomu szkoleń w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej;

7. popularyzowanie psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej wśród praktykujących psychoterapeutów oraz osób szkolących się i zainteresowanych psychoterapią;

8. popieranie wysokiej jakości usług w dziedzinie psychoterapii, profilaktyki, superwizji, szkoleń, wychowania, doradztwa, itp. opartych na wartościach i zasadach humanistyczno-egzystencjalnych;

9. wspieranie badań naukowych dotyczących rozwoju teorii i praktyki terapii humanistyczno-egzystencjalnej;

10. wspieranie różnych prądów w terapii humanistyczno-egzystencjalnej i kontaktów zawodowych między ich przedstawicielami;

11. wspieranie wspólnych działań psychoterapeutów humanistyczno-egzystencjalnych w Polsce i za granicą;

12. wspieranie wymiany naukowej z przedstawicielami innych nurtów w psychoterapii;
13. wspieranie inicjatyw zmierzających do wprowadzenia powszechnie obowiązującej regulacji prawnej dotyczącej nabywania uprawnień i wykonywania zawodu psychoterapeuty, przy poszanowaniu różnych światopoglądów;

14. propagowanie i prowadzenie psychoterapii, pomocy psychologicznej i poradnictwa;

15. propagowanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów;

16. propagowanie idei praw człowieka, edukacji obywatelskiej, przeciwdziałania dyskryminacji oraz wykluczeniu społecznemu;

17. promocja zdrowia.

Art. 9

 1. Cele statutowe Towarzystwo realizuje poprzez:

 1. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, wykładów i seminariów;

 2. organizowanie systemu superwizji dla praktykujących psychoterapeutów;

 3. prowadzenie działalności wydawniczej;

 4. utrzymywanie kontaktów z innymi towarzystwami zawodowymi i naukowymi o podobnym lub tym samym profilu działalności w kraju i za granica;

 5. reprezentowanie członków Towarzystwa oraz interesów zawodowych psychoterapeutów wobec instytucji państwowych i społecznych;

 6. prowadzenie psychoterapii indywidualnej, grupowej, par, rodzin itp.;

 7. prowadzenie treningów terapeutycznych i rozwoju osobistego;

 8. prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych i profilaktycznych;

 9. prowadzenie grup wsparcia.

 1. Towarzystwo prowadzi działalność nieodpłatną w zakresie:

 1. inicjowania i prowadzenia różnych form pomocy dla osób z niepełnosprawnością, trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 2. współdziałania w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami
  z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi
  i emocjonalnymi, nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 3. propagowania i organizacji aktywnego wypoczynku osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 4. realizacji zadań związanych z kulturą, edukacją, promocją zdrowia i sportem;

 5. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych;

 6. organizowania eventów i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów rekreacyjnych i terapeutycznych, turnusów stacjonarnych dla osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 7. udostępniania pomieszczeń stowarzyszenia na cele statutowe.

 1. Towarzystwo prowadzi działalność odpłatną w zakresie:

 1. inicjowania i prowadzenia różnych form pomocy dla osób z niepełnosprawnością, trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 2. współdziałania w usprawnianiu leczenia, edukacji, rehabilitacji i opieki nad osobami
  z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi
  i emocjonalnymi, nad osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 3. propagowania i organizacji aktywnego wypoczynku osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 4. realizacji zadań związanych z kulturą, edukacją, promocją zdrowia i sportem;

 5. aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych;

 6. organizowania eventów i imprez okolicznościowych, turnusów rehabilitacyjnych, wyjazdów rekreacyjnych i terapeutycznych, turnusów stacjonarnych dla osób z niepełnosprawnością, z trudnościami i zaburzeniami rozwojowymi oraz psychicznymi i emocjonalnymi, dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także dla ich rodzin i środowiska społecznego oraz osób starszych;

 7. udostępniania pomieszczeń stowarzyszenia na cele statutowe.

Art. 10

1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach ogólnych, określonych
w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
2. W przypadku, gdy działalność gospodarcza wymagać będzie uzyskania zezwolenia lub koncesji, zostanie ona podjęta w tej sferze po uzyskaniu takiego zezwolenia.

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

Art. 11

1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej, działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadające osobowości prawnej może być jedynie członkiem wspierającym Towarzystwa.

3. Członków Towarzystwa przyjmuje Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji oraz pisemnej rekomendacji dwóch członków zwyczajnych.

4. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17, członkostwo w Towarzystwie nabywa się na mocy uchwały Zarządu, podjętej w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia przez kandydata deklaracji członkowskiej.

Art. 12

Członkowie Towarzystwa są obowiązani do:

1. udziału w realizacji celów Towarzystwa;

2. przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz;

3. przestrzegania zasad Kodeksu Etycznego Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Humanistyczno-Egzystencjalnej;

4. systematycznego opłacania składek.

Art. 13.

1. Członkowie Towarzystwa dzielą się na członków:
a. zwyczajnych;
b. nadzwyczajnych;
c. wspierających;
d. honorowych.
2. Członkostwo w Towarzystwie jest dobrowolne.

Art. 14

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, legitymująca się wyższym wykształceniem oraz wyszkolona w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej według programu uznanego przez Radę Naukowo-Dydaktyczną Towarzystwa, posiadająca certyfikat lub inną formę potwierdzenia umiejętności zawodowych, która pracowała jako psychoterapeuta w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym przynajmniej przez okres 3 lat.

3. Do uzyskania członkostwa potrzebna jest pisemna rekomendacja dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

Art. 15

1. Członkiem nadzwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych,

2. Członkiem nadzwyczajnym może zostać osoba zainteresowana celami Towarzystwa,
w szczególności będąca w trakcie szkolenia, a także studenci pragnący kształcić się w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej.

3. Do uzyskania członkostwa nadzwyczajnego, potrzebna jest pisemna rekomendacja dwóch członków zwyczajnych Towarzystwa.

4. Członek nadzwyczajny posiada wszystkie prawa z wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

Art. 16

1. Członkami wspierającymi Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne, które zechcą działać na rzecz Towarzystwa.

2. Członek wspierający Towarzystwa nie posiada biernego, ani czynnego prawa wyborczego.

3. Członek wspierający Towarzystwa może brać udział w pracach Towarzystwa z głosem doradczym, tj. zgłaszać do władz Towarzystwa wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Towarzystwo zadań.

Art. 17

1. Członkami honorowymi mogą być osoby fizyczne o szczególnych zasługach w realizacji celów statutowych Towarzystwa lub dla szerzenia idei psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej;

2. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.

3. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

Art. 18

1. Członkostwo w Towarzystwie ustaje na skutek:

a. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi;

b. śmierci członka;

c. wykluczenia przez Zarząd, w szczególności za nieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składki członkowskiej za okres przekraczający 12 miesięcy;

d. w wyniku utraty praw publicznych na mocy prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego;
e. wykluczenia na wniosek Komisji Deontologicznej w przypadku stwierdzenia przez tę Komisję naruszenia Kodeksu Etycznego PTPHE lub działania na szkodę Towarzystwa;

f. podjęcia uchwały Zarządu w sprawie wykreślenia członka wspierającego, gdy członek wspierający zaprzestał wspierania celów Towarzystwa.

2. Wniosek o wykluczenie członka Towarzystwa, może złożyć do zarządu ośmiu członków zwyczajnych Towarzystwa w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.


WŁADZE TOWARZYSTWA

Art. 19

Władzami Towarzystwa są:

a. Walne Zgromadzenie;

b. Zarząd;

c. Komisja Naukowo-Dydaktyczna;

d. Komisja Rewizyjna;

e. Komisja Deontologiczna.

Art. 20

1. Powoływanie wybieralnych władz Towarzystwa odbywa się w głosowaniu tajnym
i następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

2. Kadencja wybieralnych władz Towarzystwa trwa 3 lata. Kadencja pierwszych wybieralnych władz Towarzystwa trwa 5 lat.

3. Uchwałą Walnego Zgromadzenia członkowie wybieralnych władz Towarzystwa mogą być odwoływani w każdym czasie.

4. Mandat członka Zarządu, Komisji Naukowo-Dydaktycznej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Deontologicznej wygasa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, którego przedmiotem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego Towarzystwa za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Komisji Deontologicznej.

5. Mandat członka Zarządu, Komisji Naukowo-Dydaktycznej, Komisji Rewizyjnej i Komisji Deontologicznej wygasa również w przypadku złożenia rezygnacji, śmierci lub odwołania mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

6. W razie zmniejszenia się składu władz stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

7.Uchwały wszystkich władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

WALNE ZGROMADZENIE


Art. 21

1. Walne zgromadzenie jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.

3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jako zebranie sprawozdawczo-wyborcze zwoływane jest przez Zarząd raz na trzy lata

4. Nadzwyczajne Walne zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd:

a. z własnej inicjatywy;

b. na żądanie Komisji Rewizyjnej;

c. na pisemny wniosek 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych i nadzwyczajnych Towarzystwa.

5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powinno być zwołane w terminie dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad problemami, w sprawie których zostało zwołane.

6. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie, zawiadamiając członków posiadających prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listem poleconym o jego terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, na co najmniej 14 dni przed wskazanym
w zawiadomieniu terminie. W przypadku listu poleconego decyduje data nadania. Zawiadomienie może zawierać informacje o drugim terminie Walnego Zgromadzenia, które może się odbyć w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia.

7. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 członków uprawnionych do głosowania. W drugim terminie uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, wymóg obecności co najmniej 1/2 członków nie obowiązuje.

7. Obradami Walnego Zgromadzenia kieruje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wybierany każdorazowo w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów obecnych członków Towarzystwa bez względu na liczbę uczestników Walnego Zgromadzenia.

8. Walne Zgromadzenie może odbyć się w każdym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Art. 22

W Walnym Zgromadzeniu udział biorą:

1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i nadzwyczajni;

2. z głosem doradczym – członkowie honorowi i osoby zaproszone.

Art. 23

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. uchwalanie kierunków działania i podstawowych zasad działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa;

2. wybór i odwołanie członków wybieralnych władz Towarzystwa;

3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności wybieralnych władz Towarzystwa;
5. nadawanie i pozbawianie – na wniosek Zarządu Głównego lub Komisji Deontologicznej – członkostwa honorowego;

6. zatwierdzanie rachunku zysków i strat oraz innych sprawozdań finansowych;

7. uchwalanie i zmiana regulaminów działania wybieralnych władz Towarzystwa;

8. zatwierdzanie Kodeksu Etycznego obowiązującego członków Towarzystwa;

9. decydowanie w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu;

10. rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa dotyczących działania organów statutowych Towarzystwa;
11. uchwalanie zmian w statucie Towarzystwa i podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i o przeznaczeniu jego majątku.

ZARZĄD

Art. 24

1. Zarząd jest najwyższą władzą Towarzystwa w okresie pomiędzy Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa.

Art. 25

1. Zarząd składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie
w głosowaniu tajnym.

2. Członkowie Zarządu wybierają ze swego grona: Prezesa, Zastępcę Prezesa, Sekretarza
i Skarbnika.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. W razie rezygnacji lub śmierci Prezesa jego funkcję do końca kadencji pełni Zastępca Prezesa.

5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
6. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

7. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu Głównego zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

8. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa, a w razie jego nieobecności przez innego upoważnionego przez niego członka Zarządu. Zawiadomienie o posiedzeniu Zarządu przesyła się za pośrednictwem poczty elektronicznej, faxu lub listem poleconym na co najmniej 7 dni przed wskazanym w zawiadomieniu terminem, wskazując również miejsce posiedzenia i proponowany porządek obrad.

Art. 26

Do składania oświadczeń woli we wszelkich sprawach, w tym zaciągania zobowiązań majątkowych, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw w imieniu Towarzystwa uprawniony jest Prezes jednoosobowo lub dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Art. 27

Do kompetencji Zarządu należy:

1. kierowanie całokształtem działalności Towarzystwa w okresie między Walnymi Zgromadzeniami Członków Towarzystwa;

2. reprezentowanie Towarzystwa i działanie w jego imieniu;

3. przyjmowanie i skreślanie z listy członków;

4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia.

5. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań ze swej działalności;

6. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań finansowych podpisanych przez Skarbnika;

7. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa;

8. uchwalanie planów działalności merytorycznej i budżetu Towarzystwa;

9. przyjmowanie zapisów i darowizn;

10. uchwalanie regulaminów wewnętrznych;

11. ustalanie wysokości składek i zasad ich opłacania;

12. podejmowanie uchwał w sprawie członkostwa Towarzystwa w stowarzyszeniach krajowych
i zagranicznych.

Art. 28

Zarząd może powoływać sekcje dla poszczególnych specjalności w ramach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Zasady funkcjonowania sekcji określa regulamin zatwierdzony przez Zarząd.

KOMISJA NAUKOWO DYDAKTYCZNA

Art. 29

Członkami Komisji Naukowo Dydaktycznej mogą być osoby posiadające Certyfikat Psychoterapeuty nadany przez ośrodek psychoterapii szkolący według programu uznanego przez Komisji Naukowo-Dydaktyczną Towarzystwa.

Art. 30

 1. Komisja Naukowo Dydaktyczna składa się z 3-5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego , wiceprzewodniczącego i sekretarza.

 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Naukowo Dydaktycznej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 31

Do zakresu działalności Komisji Naukowo Dydaktycznej należy:

1. nadzór merytoryczny nad programami szkoleń organizowanych przez Towarzystwo;

2. prowadzenie dokumentacji dotyczącej szkoleń organizowanych przez Towarzystwo.

KOMISJA REWIZYJNA

Art. 32

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Towarzystwa, powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Towarzystwa.

Art. 33

1. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 członków, którzy ze swego grona wybierają przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w wybieralnych władzach Towarzystwa, ani być pracownikami Towarzystwa.

3. Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w trybie obiegowym lub za pośrednictwem środków komunikacji na odległość. W takim przypadku uchwała może zostać podjęta, jeżeli wszyscy członkowie Komisji Rewizyjnej zostali powiadomieni o jej proponowanej treści.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby jej członków. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

5. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 34

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

1. kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Towarzystwa;

2. występowanie do Zarządu lub Walnego Zgromadzenia z wnioskami wynikającymi
z ustaleń kontrolnych;

3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

4. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w razie stwierdzenia braku wypełniania statutowych obowiązków przez Zarząd, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu;

5. zwołanie Walnego Zgromadzenia, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie określonym w Statucie.

KOMISJA DEONTOLOGICZNA

Art. 35

 1. Komisja Deontologiczna składa się z 3-5 członków nie będących członkami Zarządu ani Komisji Rewizyjnej.

 2. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Deontologicznej określa regulamin uchwalony mocą uchwały Walnego Zgromadzenia.

Art. 36

Do kompetencji Komisji Deontologicznej należy:

1. orzekanie o zgodności postępowania członków PTPHE z Kodeksem Etycznym PTPHE;

2. rozstrzyganie wynikłych w obrębie Towarzystwa sporów między członkami.

Art. 37

1. Komisja Deontologiczna zbiera się na pisemny wniosek członka Towarzystwa lub osoby, która składa wniosek związany z członkiem Towarzystwa. Komisja deontologiczna ustosunkowuje się do jego wniosku w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

2. Komisja Deontologiczna zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości wszystkich członków, jeżeli sprawa dotyczy sporów między członkami.

3. Komisja Deontologiczna zamyka postępowanie wydaniem orzeczenia, które podaje do wiadomości stron postepowania jeżeli sprawa dotyczy sporów innych niż między członkami.

MAJĄTEK TOWARZYSTWA

Art. 38

Na fundusze Towarzystwa składają się:

1. wpływy uzyskiwane ze składek członkowskich;

2. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Towarzystwa;
3. darowizny, zapisy i spadki, granty, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne;
4. wpływy z działalności statutowej Towarzystwa;

5. dotacje i subwencje otrzymane w kraju i za granicą.

Art. 39

1. Funduszami i majątkiem Towarzystwa zarządza Zarząd.

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

Art. 40

1. Uchwalenie Statutu lub jego zmiana przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

2. Towarzystwo rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

3. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Towarzystwa Walne Zgromadzenia określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa, w szczególności na rzecz innych stowarzyszeń i fundacji mających podobne cele statutowe.

Art. 41

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.